«АМИ НАhАНДАА ДУРАТАЙБ»

Фото: okagazeta.ru

Хада уулата, хүбшэ тайгата аяар холын Аха нютагтамнай ород, буряад, монгол ба бэшэшье хэлэн дээрэ дуунууд уян гоёор зэдэлбэ.

Буряадай гүрэнэй CCCР-эй арадай артист Г. Цыренжаповай нэрэмжэтэ Академическэ оперо болон баледэй театр хоёрдохиео айлшалба. Оперын дуушад, баледэй артистнар Буряад республикын 95 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Я люблю тебя жизнь» гэhэн концерт-нааданай программатай ерэжэ, хүн зоной зүрхэ сэдьхэл дайраба. Эдэ хэд бэ гэбэл, Россин габъяата артистнар Татьяна Шойдагбаева, Оксана Хингеева, Буряад арадай артист Намхайн Мунхзул, Буряад арадай габъяата артистнар Михаил Пирогов, Лариса Соковикова, Бүхэдэлхэйн конкурсын лауреадууд – залуу артистнар Эдуард Жагбаев, Елена Мохосова, Оюна Дарижапова, баледэй залуу артистнар Юлия Банзаракцаева, Валерий Видманкин. Мүншье баhа директорэй орлогшо Давид Дондупов, администратор Раиса Гармаева ерэлсээ.

Концерт – наадаяа манай нютагай басаган Оюна Дарижапова Ахын аймагай хүндэтэ эрхэтэн Андрей Цыренович Галсановай түрэhөөр 80-жэлэйнь ойдо зорюулжа, «Алтан дэлхэйн жама ёhоор» гэhэн дуугаар эхилээ.

Мүнөө үедэ соёл культурын үүргэ ехэ болонхой. Арад зоной улам дээшэлhэн эрилтэнүүдые хүсэд дүүрэн хангахын тула соёлой ажалшадай үүргэ ба харюусалга үдэр бүри дээшэлнэ. Артистнар ехэ баян репертуартай ерэжэ, хүн зониие ехэтэ хүлгүүлээ, баясуулаа.

Артист бүхэниие дахин дахин дуулуулжа, шанга гэгшын альга ташалган нэрьеэ.

үнэн зүрхэнhөө, урин сэдьхэлhээ гараhан хүгжэмынь хүнэй дуулахада өөрөө адхаржа байhан шэнги болоно.

Олон конкурснуудай лауреат Оюна Дарижапова, манай нютагай басаган намтай хөөрэлдэхэдөө иигэжэ хэлэбэ: «Минии эжы Базарова Сталина Дулмаевна Аха нютагай юм, абамни Зэдын аймагай. Эжынгээ нютагта ерэжэ нютагаархидаа баярлуулха гэhэн ехэ hанаан байгаа. Энэ зорилгомни бэелүүлэгдэhэндэнь, Аха нютагтаа ахадүүнэрээрээ уулзажа хүхиhэндөө, баярни билтаржа байна.

Би хүгжэмэй колледж Улаан-Удэ хотодо дүүргээд, Красноярскда 5 жэл соо хүгжэм ба театрай академидэ hуража гарааб. 2013 онhоо театрта хүдэлнэб.

Хүгжэмэй колледждо багшалхадаа, нютагайнгаа хүбүүн Жамса Бамбагаевта заааhан байхаб. Хонгёо хоолойтой энэ хүбүүн ехэ бэрхэ, оролдосотой. Мүнөө Новосибирск хотын консерваторидо шалгалта барихаяа зоринхой. Хэн мэдэбэ, сагай ошоходо энэ хүбүүмнай мэдээжэ артист боложо магадгүй», – гэжэ Оюна хөөрөөгөө түгэсэбэ.

Театрта шухала партинуудые (ари, романс, мүнөө үеын ород, буряад, монгол дуунуудые) гүйсэдхэдэг шухаг гоё баритон хоолойтой Намхайн Мүнхзул «Эжийн чансан цай», «Я люблю тебя жизнь», «Бэе бэеэ гамная» гэhэн дуунуудые, Эдуард Жагбаев «Ёохороо хатарая», Елена Мохосова «Дуран тухай дуун», мүншье Михаил Пироговой, Лариса Соковиковагай, Оксана Хингеевагай, Татьяна Шойдагдаевагай дуунууд хүнүүдэй зүрхэ доhолгоо.

Дэлхэйн элитэ хүгжэмшэдэй зохёолнуудые артистнарай наадахые хаража, шагнажа, дуулалсажа hуухада аятай гээшэнь!

Юлия Банзаракцаева, Валерий Видманкинай баледhээ хэhэгүүд хүн зоной нюдэнэй хужар болобо.

Концерт-нааданай hүүлдэ соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Валентина Алексеевна Галсанова ажал хүдэлмэринь үшөө урагшатай байхыень, маанадаа мартангүй ерэжэ баясуулжа байхыень уряалаа, түбэй соёлой байшангай методист Вера Николаевна Борбуева, нютагаймнай басаган Оюна Дарижаповагай ахадүүнэр үгэнүүдые хэлэбэ.

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

 
По теме
 
Киномарафон в Бурятии - Народный Хурал    15 ноября 2018 года стартует традиционные третий киномарафон при поддержке депутатов Народного Хурала, Правительства Республики Бурятия, Главы Республики Бурятия, Министерства культуры, Союза кинематографистов.
13.11.2018
Белогорским городским судом Амурской области с участием государственного обвинителя Свободненской транспортной прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого Романа С., обвиняемого в совершении преступления,
15.11.2018 Транспортная прокуратура
Каларским районным судом Забайкальского края рассмотрено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого гражданина Ч., который, находясь в федеральном розыске за совершение кражи,
15.11.2018 Транспортная прокуратура
В Бурятии горели гаражи - МЧС Республики Бурятия За прошедшие сутки пожарные Бурятии потушили 4 пожара. В двух случаях горели гаражи.
14.11.2018 МЧС Республики Бурятия
Младший из подельников получил 9 лет заключения, его взрослый напарник - 15 Молодые люди из Забайкальского края убили пенсионера ради машины, но воспользоваться ею так и не смогли.
31.10.2018 Газета Номер один
Страшное преступление совершили 18-летняя девушка и ее несовершеннолетняя подруга Верховный суд Бурятии вынес приговор по громкому двойному убийству, совершенному в Улан-Удэ год назад.
31.10.2018 Газета Номер один
Подтверждение коллективом почетного звания «Народный» – это всегда праздник для зрителей и возможность доказать свой профессионализм исполнения, высокую сценическую культуру и творческий потенциал для творческого коллектива.
01.11.2018 Газета TV Дубль
Одной из форм поощрения непрофессиональных коллективов, имеющих высокие  достижения в области самодеятельного художественного творчества, является звание «Народный самодеятельный коллектив».
01.11.2018 Газета TV Дубль
НИА-Бурятия Соревнования проходили 5-10 ноября в Хальмстаде (Швеция). Виктория вошла в тройку призеров среди женщин в весе до 57 кг с суммой в троеборье 525 кг.
14.11.2018 Buryatiya.Com
Очередные соревнования по армрестлингу  состоялись 22 сентября в с. Байкало- Кудара Кабанского района, где проводился  республиканский фестиваль по данному виду спорта.
09.11.2018 Газета TV Дубль
Легкая атлетика – вид спорта, объединяющий естественные для человека физические упражнения: бег, прыжки и метания.
31.10.2018 Газета TV Дубль
Национальный спорт Бурятии представят Баир Омоктуев, Владимир Дамдинов и Олег Цыбикжапов По итогам визита президента России в Японию в декабре 2016 года 2018 год был объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России.
31.10.2018 Газета Номер один
15 ноября Международный день отказа от курения - ГАУЗ РНД МЗ РБ Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран  мира отмечается День отказа от курения, этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
14.11.2018 ГАУЗ РНД МЗ РБ
Бурятское УФАС России рассмотрело жалобы индивидуального предпринимателя и ООО «КомфортСтрой»  на действия аукционной комиссии ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Буряти
14.11.2018 УФАС
   Состоялось выездное совещание Комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии на филиале ПАО «МРСК Сибири – Бурятэнерго».
13.11.2018 Народный Хурал